ơn!'; } ?> Cách sử dụng hàm COUNTIF
Cách sử dụng hàm COUNTIF PDF Print E-mail

Sử dụng Hàm COUNTIF
- Hàm COUNTIF đếm tổng số ô thỏa 1 điều kiện nào đó 
- Hàm COUNTIF Không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.
Cú pháp :
= COUNTIF ( A1,B2)
Trong đó :

A1 là : một dãy, mảng các ô cần đếm, giá trị các ô có thể là chuỗi, tham chiếu, hay ô chứa số..., Ô rỗng sẽ được bỏ qua không đếm.

B2 là : điều kiện để đếm (số, chuỗi, biểu thức, …)
Chú ý : có thể dùng các ký tự đại diện sau.
* ? đại diện 1 ký tự
* đại diện nhiều ký tự

- Sau đây mình xin lấy một ví dụ đơn giản có sử dụng hàm COUNTIF mong các bạn hiểu hơn:
Cho danh sách học sinh thuộc tổ 4 của lớp 12a1

1.Xác định tổng số học sinh nam thuộc tổ 4

Công thức tính : =COUNTIF(G8:G17,"X")

[Hình: 548395_268571116567064_228321293925380_5...0832_n.jpg]

2. xác định số học sinh mang họ nguyễn của tổ 4.

công thức tính : = COUNTIF(F8:F17,"NGUYỄN*")

[Hình: 578140_268571039900405_228321293925380_5...0632_n.jpg]

kết quả :

[Hình: 543686_268571166567059_228321293925380_5...6905_n.jpg]

Theo www.diendanexcel.com